AVISO LEGAL

Amb l’objectiu de complir l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del
Comerç Electrònic, informem a les persones usuàries de les nostres dades:
Denominació social: Lídia Fos Rodríguez
Domicili social: Passeig Europa 2, 1-2, 08397 Pineda de Mar (Barcelona).
NIF: 53340023X
Correu electrònic: info@binomils.com
Lloc web: www.binomils.com

 1. OBJECTE
  Lídia Fos Rodríguez (d’ara endavant també prestadora) com responsable del lloc web, posa a
  disposició de les persones usuàries d’aquest document, que regula l’ús de la pàgina web
  www.binomils.com, amb què pretenem complir amb les obligacions que disposa la Llei 374/2002, de
  Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com, informar a
  tots e les persones usuàries del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús d’aquest.
  A través de la web, Lídia Fos Rodríguez, facilita a les persones usuàris l’accés i ús de diferents serveis
  i continguts.
  Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el rol de persones usuàries (d’ara
  endavant, la persona usuària) i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les
  disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevol altra disposició legal que es pugui
  aplicar.
  Com persones usuàries heu de llegir atentament aquest avís legal en qualsevol de les ocasions en
  què entreu al lloc web, la pàgina pot patir canvis i la prestadora es reserva el dret a modificar el tipus
  d’informació que hi pugui aparèixer, sense que existeixi l’obligació de fer un preavís o posar-ho en
  coneixement de les persones usuàries.
 2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB
  2.1. Accés gratuït i ús de la web
  La prestació dels serveis per part de Lídia Fos Rodríguez té caràcter gratuït per a tots les persones
  usuàries. Però alguns dels serveis subministrats per la prestadora a través de la web estan subjectes
  al pagament d’un preu determinat per les condicions generals de contractació.
  2.2. Registre de persones usuàries

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la subscripció prèvia o el registre de les
persones usuàries. Així i tot, Lídia Fos Rodríguez condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la
complementació d’un registre per part de les persones usuàries. Aquest registre s’efectuarà en la forma
prèviament indicada a la secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació
Tota la informació que facilita la persona usuària ha de ser certa. La persona usuària ha de garantir
que les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis són autèntiques.
Serà responsabilitat de la persona usuària mantenir tota la informació facilitada a Lídia Fos Rodríguez
permanentment actualitzada de manera que sempre respongui a la seva situació real i actual. En
qualsevol cas, la persona usuària en serà l’únic responsable de les falses manifestacions o de les
inexactituds que realitzi i dels perjudicis que això pugui causar a la prestadora o a tercers.

2.4. Menors d’edat
Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han de tenir sempre el consentiment patern o dels tutors o
representants legals que seran sempre els responsables de tots els actes que els menors a càrrec seu
portin a terme. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals puguin accedir
els menors és seva. Per això mateix, si accedeixen a internet a continguts que no són adients, hauran
d’establir als ordinadors algun tipus de mecanisme (programes informàtics, filtres, bloquejos, etc.) que
permetin limitar-ne l’accés, controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un bon ús de la web
La persona usuària es compromet a fer servir la web conforme al que estableixen la llei i aquest avís
legal, així com la moral i els bons costums. És a dir, la persona usuària s’abstindrà de fer servir la web
per activitats il·lícites o prohibides, lesives de dret i interessos de tercers o que puguin perjudicar,
inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal funcionament i utilització d’equips informàtics
o documents, arxius i qualsevol mena de continguts emmagatzemats en ordinadors, tauletes, mòbils
o equips informàtics de qualsevol classe de la prestadora.
En particular i a títol indicatiu, però no exhaustiu, la persona usuària es compromet a no transmetre,
difondre o posar a disposició de tercers: informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos,
arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, programari i, en general, qualsevol classe de material
que:

 • sigui contrària, menystingui o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques
  reconegudes institucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general,
  contràries a la llei, la moral i l’ordre públic.
 • indueixi, inciti o promogui actuacions o actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça,
  religió, creences, edat o condició.
 • sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la mateixa imatge de les persones
 • perjudiqui de qualsevol manera la credibilitat de la prestadora o de tercers i
 • construeixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial
 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
  La prestadora s’eximeix de qualsevol classe de responsabilitat derivada de la informació publicada al
  nostre lloc web, sempre que la informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
  Aquesta web ha estat revisada i provada per tal que funcioni correctament. En principi, es pot garantir
  el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. La prestadora, però no descarta la
  possibilitat que existeixin determinades errades de programació o que es donin situacions de causa
  major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la
  pàgina web.
  Lídia fos Rodríguez no atorga cap garantia ni se’n fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis
  de cap mena de naturalesa que puguin sorgir per la falta de disponibilitat de manteniment i
  funcionament efectiu de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes
  maliciosos o lesius dins el contingut; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal i
  les condicions d’ús; o a la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats
  per tercers i actituds a disposició de les persones usuàries al lloc web.
  La prestadora no se’n fa responsable de cap manera dels danys i perjudicis que puguin brollar per l’ús
  il·legal o indegut d’aquesta pàgina web.
 2. GALETES
  El lloc web de la prestadora pot fer servir galetes (petits arxius d’informació que el servidor envia a
  l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades
  imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de la web. Les galetes que s’utilitzen tenen
  caràcter temporal amb l’objectiu de fer més eficaç la navegació o desapareixen quan la persona
  usuària acaba la sessió.
  En cap cas s’usaran les galetes per recollir dades de caràcter personal. Per a més informació pots
  consultar la nostra Política de Galetes.
 3. ENLLAÇOS
  Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts d’altres webs. Des de la nostra pàgina no
  sempre podem controlar els continguts que tercers hi introdueixen, Lídia Fos Rodríguez no assumeix
  cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En qualsevol cas, la prestadora manifesta
  que procedirà a la retirada immediata del contingut que pugui transgredir la legislació nacional o
  internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes
  pàgines web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut que en elles es troba.
  La prestadora no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, de manera
  enunciativa, però no pas limitats, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre
  mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent s la pàgina de la prestadora.
  Així i tot, en compliment del que disposen l’article 11 i 16 de la LSSICE, la prestadora es posa a
  disposició de totes les persones usuàries, les autoritats i les forces de seguretat per col·laborar de
  forma activa en la retirada o sempre que sigui necessari, per bloquejar tots aquells continguts que
  puguin infringir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers, la moral i l’ordre públic. En
  cas que la persona usuària cregui que pot existir algun contingut que sigui susceptible d’aquesta
  classificació, es demana que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador de la web.
 4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
  La prestadora està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de
  dades personals i en garanteix el compliment íntegre de les obligacions convingudes, així com la
  implementació de les mesures de seguretat convingudes al Reglament Europeu de Protecció de
  Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Si vols més informació, consulta la nostra
  Política de Privacitat.
 5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
  El lloc web, incloent-hi el títol enunciatiu, però no limitant, la programació, l’edició, la compilació i altres
  elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, els logotips, els textos, les fotografies i/o
  els gràfics són propietat de la prestadora o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o
  autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts de la web es troben protegits per la
  normativa de propietat intel·lectual i industrial.
  Independentment de la finalitat per la qual es destinin, la reproducció total o parcial, el seu ús,
  distribució i comunicació pública requereixen l’autorització prèvia per escrit per part de la prestadora.
  Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de la prestadora serà considerat un incompliment greu
  dels drets de la propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
  Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens a la prestadora que puguin aparèixer a la web, pertanyen
  als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables de qualsevol mena de
  controvèrsia que hi pugui sorgir respecte a aquests. En qualsevol cas, la prestadora compta amb
  l’autorització expressa i prèvia per part dels autors.
  La prestadora reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i
  intel·lectual, no implica la menció o aparició al lloc web de l’existència de drets o de cap responsabilitat
  de la prestadora sobre aquests, com tampoc el suport, patrocini o recomanació per la seva part.
  Per a realitzar qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments de drets de propietat
  intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts de la pàgina, pot fer-ho a través del
  correu electrònic que trobarà més amunt.
 6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
  Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les
  activitats que s’hi desenvolupen, s’hi aplicarà la legislació espanyola, a la que s’hi sotmeten
  expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats
  pel seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.
Scroll al inicio