AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, t’informem com a persona usuària d’aquesta web de les nostres dades:

Denominació: Cynthia Giménez Martín i Lídia Fos Rodríguez (D’ara endavant, Binomils i també la prestadora)

Domicili Social: C/ Concepción Arenal, 191, 08027 Barcelona / Avinguda d’Europa, 12, 08110, Montcada i Reixac

NIF: 38869604H i 53340023X

E-Mail: info@binomils.comLloc

Web: www.binomils.com

  1. OBJECTE

Binomils (D’ara endavant, també la prestadora), com a responsable del lloc web, posa a disposició de les persones usuàries el present document que regula l’ús del lloc web www.binomils.com, mitjançant el qual pretenem donar compliment a les obligacions establertes per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a totes les persones usuàries del lloc web sobre quines són les condicions d’ús d’aquest. 

A través d’aquesta web, Binomils facilita a les persones usuàries l’accés i l’ús de diferents serveis i continguts. 

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper de persona usuària (d’ara endavant, “la persona usuària”), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com de qualsevol altra disposicions legal aplicable.  

Com a persona usuària, has de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions en què entris a la web, ja que aquest pot patir modificacions. La prestadora es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer a la web, sense obligació d’avisar prèviament a les persones usuàries i sent suficient la publicació al lloc web de la prestadora.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB
2.1. Caràcter gratuït de l’accés i l’ús de la web
La prestació dels serveis oferts per part de Binomils en aquesta web té caràcter gratuït per a totes les persones usuàries.


2.2. Registre de persones usuàries

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre de les persones usuàries. Així i tot, Binomils condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la complementació prèvia del corresponent registre de persones usuàries. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada a la mateixa secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació
Tota la informació que facilites ha de ser veraç. A aquest efecte, garanteixes l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà la teva responsabilitat mantenir tota la informació facilitada a Binomils permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la teva situació real. En tot cas, només tu seràs responsable de les manifestacions falsedats o inexactituds que realitzi i dels perjudicis que causis a la prestadora o terceres persones o organitzacions.

2.4. Menors d’edat
Per a l’ús dels serveis, les persones menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment de qui exerceix la seva tutela o representants legals (pare, mare, tutor, tutora…), responsables de tots els actes realitzats per les persones menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen les persones menors correspon a aquells, per això, per evitar que accedeixin a continguts no apropiats a Internet, es recomana establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles. Tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als què poden accedir les persones menors d’edat.

2.5. Obligació de fer un bon ús de la web

Et compromets a utilitzar la web de conformitat amb la llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A tal efecte, t’abstindràs d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius, i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de la prestadora.

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, et compromets a no transmetre, difondre, o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, programari i, en general, qualsevol classe de material que: 

(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat de la prestadora o de tercers

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La prestadora s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè. 

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, la prestadora no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que tinguin lloc causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.  

Binomils no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sorgir pel que fa a la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i altres a la teva disposició al lloc web.

La prestadora no es fa responsable de cap manera dels danys que puguin provenir de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4. GALETES

El lloc web de la prestadora pot fer servir galetes (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.En cap cas s’utilitzaran les galetes per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Galetes

5. ENLLAÇOS

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de webs de tercers. Atès que des d’aquesta web no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers, Binomils  no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, la prestadora manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.La prestadora no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de la prestadora. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, la prestadora es posa a la teva disposició i, a disposició d’autoritats i forces de seguretat i col·laborarà de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que consideris que pot existir algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, et demanem que ho notifiquis de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
La prestadora està profundament compromesa amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola en matèria de protecció de dades. Per a més informació, mira la nostra Política de Privacitat

7. XARXES SOCIALS

T’informem que Binomils pot ser present a xarxes socials. El tractament de les dades que incloguis en aquestes (fent-te seguidor de la prestadora a les xarxes socials i/o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes) es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i que hagis acceptat prèviament. Binomils tractarà les teves dades per informar-te de les activitats, productes o serveis de la prestadora a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe. 

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a l’educació a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives a les nostres persones usuàries o a tercers i, en general, qualsevol contingut que Binomils consideri inapropiat.

– I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció de les persones consumidores i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Binomils es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIALLLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat de la prestadora o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part de les persones autores. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública de qualsevol part d’aquest web requereixen l’autorització escrita prèvia per part de la prestadora. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de la prestadora serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de la persona autora.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens a la prestadora i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen a les seves respectives persones propietàries, sent elles les responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, la prestadora compta amb l’autorització expressa i prèvia per part de les persones propietàries per a la seva publicació.

La prestadora reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició al lloc web, l’existència de drets o cap responsabilitat de la prestadora sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part de la prestadora.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pots fer-ho a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats que es desenvolupen en aquesta, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona. 

Desplaça cap amunt